dwie kobiety na kolejce górskiej
Pixabay/ SentientObserver / CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Zasady przyznawania emerytury pomostowej

dwie kobiety na kolejce górskiej
Pixabay/ SentientObserver / CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Emerytura pomostowa przysługuje osobom, które w pełnym wymiarze czasu pracy wykonywały prace o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach. Kwota emerytury pomostowej nie może być niższa od najniższej emerytury.

Prace w szczególnych warunkach

Pracownicy, którzy wykonują prace w szczególnych warunkach to osoby, które w pełnym wymiarze czasu pracy są zatrudnione: pod ziemią, pod wodą i na wodzie, przy ciężkich pracach fizycznych związanych z dużym obciążeniem statycznym (np. prace rybaków morskich, prace ciężkie w kanałach ściekowych, pace na statkach powietrznych itp.), prace w warunkach zimnego i mokrego mikroklimatu, prace w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego. Osoby, które wykonują prace w szczególnych warunkach to także tancerze zawodowi ubezpieczeni z tytułu działalności artystycznej.

Prace o szczególnym charakterze

Pracownicy, którzy wykonują prace o szczególnym charakterze to osoby, które wykonują prace wymagające szczególnej odpowiedzialności i sprawności psychofizycznej, np. maszyniści pojazdów trakcyjnych, operatorzy żurawi wieżowych, ratownicy medyczni itp.

Ogólne zasady przyznania emerytury pomostowej

Z emerytury pomostowej może skorzystać pracownik, który urodził się po 31.12.1948, ukończył 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn. Ubiegający się o emeryturę pomostową musi też udowodnić, że co najmniej przez piętnaście lat pracował w szczególnych warunkach lub przy pracach o szczególnym charakterze. Niezbędnym kryterium jest także posiadanie okresu składkowego i nieskładkowego, który wynosi 20 lat dla kobiet i 25 dla mężczyzn.

Wysokość emerytury pomostowej

Kwota emerytury pomostowej nie może być niższa od kwoty najniższej emerytury. Emerytura pomostowa obliczana jest przez podzielenie podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat (od 01.03.2015 średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat wynosi 261,4 miesiąca).

Na podstawę emerytury pomostowej składa się:

  •  kwota składek na ubezpieczenie emerytalne. Składki te są zaewidencjonowane na koncie osoby ubezpieczonej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych do końca miesiąca, który poprzedza miesiąc stanowiący rozpoczęcie wypłaty emerytury;
  •  kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego.

Więcej na temat świadczenia porady prawne
Przeładuj

Czy Asia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" żałuje udziału w programie?

zobacz 01:04