kobieta przy maszynie do pisania
Image by LifetimeStock.com

Podatek zryczałtowany to jedna z możliwości opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych. Możliwość jego wyboru dotyczy określonych podmiotów, natomiast stawki ryczałtu zależą od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Podatek ryczałtowy z działalności gospodarczej

Osoby fizyczne, które osiągają przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą zdecydować się na ryczałt ewidencjonowany lub kartę podatkową zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 

Stawki ryczałtu uzależnione są od rodzaju prowadzonej działalności, i w 2015 roku wynoszą 20, 17, 8,5, 5,5 lub 3%. Możliwe jest opłacanie ryczałtu według jednej ze stawek, albo (w przypadku prowadzenia zróżnicowanej działalności) według kilku z nich. Kwotę podatku oblicza się od przychodu z danej działalności gospodarczej, jednak rozliczanie się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego wiąże się przede wszystkim z brakiem możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu.

 

Przychodów osiąganych w formie zryczałtowanej nie łączy się z dochodami z innych źródeł, które określone są w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegają zasadom określonym w tej ustawie.

Podatek ryczałtowy z działalności gospodarczej: podmioty uprawnione

Formę opodatkowania zryczałtowanego mogą wybrać osoby fizyczne, które zajmują się pozarolniczą działalnością gospodarczą, osoby świadczące usługi najmu, podnajmu, dzierżawy itp. Możliwość ta dotyczy również prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub jawnej oraz osób duchownych.

 

Można zdecydować się na opłacanie podatku zryczałtowanego, jeśli w roku poprzedzającym osiągnęło się przychód nieprzekraczający równowartości 150 tys. euro – z działalności wyłączenie samodzielnej, bądź, w przypadku spółki – gdy kwota ta dotyczy łącznych przychodów wspólników. Limit ten jednak nie dotyczy przedsiębiorców początkujących, którzy przekroczyli go w pierwszym roku działalności – obowiązywać ich będzie dopiero w kolejnych latach.

 

Istnieje szereg wyłączeń podmiotowych od możliwości podlegania podatkowi zryczałtowanemu. Nie można więc opłacać ryczałtem następujących rodzajów działalności:

  • prowadzenia aptek,
  • prowadzenia lombardów,
  • kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
  • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie niektórych wolnych zawodów,
  • świadczenia usług np. reklamowych, pośred­nictwa finansowego, detek­tywistycznych i ochroniarskich,
  • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
  • wytwarzania wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.

Formy ryczałtu nie można też wybrać, jeśli jest się lub było zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę, a w zakresie swojej działalności zamierza się wykonywać na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy takie same czynności, jakie wykonywało się na jego rzecz w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych.


Więcej na temat podatki porady prawne