Kartka i pióro
Pixabay/Werbestudio-Kombuechen/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Zasady otrzymania dofinansowania do działalności gospodarczej z Funduszu Pracy

Kartka i pióro
Pixabay/Werbestudio-Kombuechen/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Dofinansowanie z urzędu pracy jest dotacją jednorazową i przy spełnieniu wszystkich warunków bezzwrotną. Aby starać się o dofinansowanie z Funduszu Pracy należy być zarejestrowanym jako osoba bezrobotna, absolwent CIS (Centrum Integracji Społecznej) lub absolwent KIS (Klubu Integracji Społecznej).

Warunki dofinansowania do działalności gospodarczej z urzędu pracy

1. Przez 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku osoba nie prowadziła działalności gospodarczej ani nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

2. Przez 24 miesiące przed złożeniem wniosku osoba nie była karana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

3. Zakładana działalność gospodarcza będzie prowadzona co najmniej przez 12 miesięcy.

4. Działalność ma być prowadzona na trenie Polski.

5. Środki otrzymane z Funduszu Pracy zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

6. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie nie skorzystała dotąd ze środków Funduszu Pracy oraz żadnych innych bezzwrotnych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej ani na założenie bądź przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

7. W ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku osoba nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny: propozycji zatrudnienia, pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych i robót publicznych ani udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja.

8. Przez 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie osoba z własnej winy nie przerwała: stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, publicznych i społecznie użytecznych ani udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja.

 

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z urzędu pracy jest bezzwrotne. Zwrotowi podlega równowartość zwróconego lub odliczonego podatku zgodnie z ust. z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatku dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania. Dotacja ze środków Funduszu Pracy wynosi nie więcej niż 600% wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie może być przyznane tylko na zakup nowych towarów i usług, przede wszystkim na: zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, konsultację i doradztwo, pokrycie kosztów pomocy prawnej. Starając się uzyskać dofinansowanie z Funduszu Pracy, należy złożyć kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek do właściwego urzędu pracy.

 

Elementy wniosku o dofinansowanie do działalności gospodarczej:

  • kwota, o jaką osoba wnioskuje,
  • rodzaj działalności gospodarczej,
  • kalkulacja kosztów wiążących się z podjęciem działalności,
  • proponowana forma zabezpieczenia zwrotu dotacji (np. poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym, blokada rachunku bankowego),
  • specyfika wydatków przeznaczonych na zakup towarów i usług.

 

W ciągu roku urzędy prowadzą kilka naborów, a jeden wniosek może być składany kilkakrotnie. Terminy składania wniosków ustalają poszczególne urzędy pracy, dlatego należy śledzić ogłoszenia o konkursach, np. na stronie internetowej urzędu pracy.

 

Jeżeli wniosek otrzyma pozytywną ocenę urząd pracy podpisuje z właścicielem firmy umowę. Jest ona zobowiązaniem do minimum 12 miesięcy prowadzenia firmy i nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania. Z otrzymanej dotacji należy się rozliczyć w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Jeżeli warunki zostaną naruszone osoba jest zobowiązana zwrócić otrzymaną dotację wraz z odsetkami w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.


Więcej na temat prawo pracy porady prawne
Przeładuj

"Dziewczyny z Dubaju" przebiją pod względem popularności "365 dni"? Doda już to wyliczyła!

zobacz 01:59