wejście do domu
Image by LifetimeStock.com

Jak przekazać mieszkanie w darowiźnie, aby nie płacić podatku

wejście do domu
Image by LifetimeStock.com

Darowizna jest nieodpłatnym przekazaniem świadczenia na rzecz określonej osoby. Przekazanie mieszkania w drodze darowizny wiąże się z zachowaniem odpowiedniej formy, czyli sporządzić akt notarialny. W przypadku niezachowania tej formy darowizna mieszkania będzie uważana za nieważną.

 

Od otrzymanej darowizny trzeba zapłacić podatek od spadków i darowizn. Jednak nabywcy, którzy są dziećmi lub członkami dalszej rodziny darczyńcy, mogą uniknąć obowiązku podatkowego.

Zwolnienie najbliższej rodziny z opodatkowania darowizny mieszkania

Nabycie rzeczy i praw majątkowych w drodze darowizny jest opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn. Jeżeli darowizna otrzymana została od osoby bliskiej, pod pewnymi warunkami podlega ona zwolnieniu z opodatkowania. Z podatku od spadków i darowizn zwolnieni są zstępni (dzieci), wstępni (rodzice), rodzeństwo, pasierb, macocha i ojczym. Zwolnienie z opodatkowania przysługuje pod warunkiem zgłoszenia darowizny do właściwego urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku opłacenia podatku. Jeżeli darowizna została odziedziczona to zgłoszenie należy złożyć w ciągu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie darowizny. W przypadku spisywania aktu notarialnego, zgłoszenia do urzędu skarbowego dokonuje notariusz. Termin ten nie podlega przywróceniu – jego niedotrzymanie będzie wiązało się z obowiązkiem opłacenia podatku od spadku i darowizn.

Uniknięcie opłaty podatku od darowizny mieszkania przekazanej dziecku

Jeżeli mieszkanie jest przekazane w darowiźnie dziecku, które ma własną rodzinę, należy przekazać ją tylko dziecku. W ten sposób unikniemy obowiązku podatkowego. Jeżeli przekażemy darowiznę mieszkania, np. córce i jej mężowi, wówczas zięć będzie zobowiązany do opłacenia podatku, ponieważ zgodnie z przepisami podatkowymi nie należy on do kręgu najbliższej rodziny.

Uniknięcie opłaty podatku od darowizny mieszkania członków dalszej rodziny

Jeżeli darowizna ma zostać przekazana dalszej rodzinie – rodzeństwu rodziców, dzieciom rodzeństwa, małżonkom i zstępnym pasierbów, rodzeństwu małżonków i małżonkom rodzeństwa lub innym nabywcom, którzy sprawowali opiekę nad spadkodawcą przez co najmniej dwa lata także nie zawsze trzeba płacić podatek.

 

W przypadku, gdy mieszkanie ma do 110 m² powierzchni, podatku od spadków i darowizn nie trzeba płacić. Jest tu jednak jeszcze dodatkowy warunek, który trzeba spełnić, by uniknąć opodatkowania darowizny. Otrzymujący mieszkanie w darowiźnie nie może być właścicielem innego domu bądź mieszkania lub, jeśli nim jest, powinien pozbyć się tej własności na rzecz dzieci, gminy lub Skarbu Państwa. Powinno to nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym zostało złożone zeznanie podatkowe lub zawarto umowę darowizny w formie aktu notarialnego. Dodatkowo nabywcy nie może przysługiwać spółdzielcze prawo lokatorskie do lokalu mieszkaniowego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego, prawo do domu jednorodzinnego (wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej) lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym. Jeżeli nabywcy dysponują takimi prawami powinni przekazać je dzieciom lub spółdzielni w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy darowizny w postaci aktu notarialnego lub złożenia zeznania podatkowego.

 

Nabywcy darowizny będący członkami dalszej rodziny nie powinni wynajmować mieszkania. Jeżeli są najemcami, aby uniknąć obowiązku podatkowego muszą rozwiązać umowę najmu na 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy darowizny w postaci aktu notarialnego lub złożenia zeznania podatkowego. W otrzymanym w darowiźnie lokalu nabywcy muszą zamieszkiwać i być zameldowanymi na pobyt stały przez 5 lat. W tym czasie obdarowani nie mogą sprzedać lokalu.  

Więcej na temat podatki porady prawne
Przeładuj

Pierwsza scena filmu "Artyści przeciw nienawiści" zaczyna się od... przekleństw Dody! Artystka zdradza kulisy tej sytuacji

zobacz 00:49