wejście do domu
Image by LifetimeStock.com

Jak przekazać mieszkanie w darowiźnie, aby nie płacić podatku

wejście do domu
Image by LifetimeStock.com

Darowizna jest nieodpłatnym przekazaniem świadczenia na rzecz określonej osoby. Przekazanie mieszkania w drodze darowizny wiąże się z zachowaniem odpowiedniej formy, czyli sporządzić akt notarialny. W przypadku niezachowania tej formy darowizna mieszkania będzie uważana za nieważną.

 

Od otrzymanej darowizny trzeba zapłacić podatek od spadków i darowizn. Jednak nabywcy, którzy są dziećmi lub członkami dalszej rodziny darczyńcy, mogą uniknąć obowiązku podatkowego.

Zwolnienie najbliższej rodziny z opodatkowania darowizny mieszkania

Nabycie rzeczy i praw majątkowych w drodze darowizny jest opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn. Jeżeli darowizna otrzymana została od osoby bliskiej, pod pewnymi warunkami podlega ona zwolnieniu z opodatkowania. Z podatku od spadków i darowizn zwolnieni są zstępni (dzieci), wstępni (rodzice), rodzeństwo, pasierb, macocha i ojczym. Zwolnienie z opodatkowania przysługuje pod warunkiem zgłoszenia darowizny do właściwego urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku opłacenia podatku. Jeżeli darowizna została odziedziczona to zgłoszenie należy złożyć w ciągu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie darowizny. W przypadku spisywania aktu notarialnego, zgłoszenia do urzędu skarbowego dokonuje notariusz. Termin ten nie podlega przywróceniu – jego niedotrzymanie będzie wiązało się z obowiązkiem opłacenia podatku od spadku i darowizn.

Uniknięcie opłaty podatku od darowizny mieszkania przekazanej dziecku

Jeżeli mieszkanie jest przekazane w darowiźnie dziecku, które ma własną rodzinę, należy przekazać ją tylko dziecku. W ten sposób unikniemy obowiązku podatkowego. Jeżeli przekażemy darowiznę mieszkania, np. córce i jej mężowi, wówczas zięć będzie zobowiązany do opłacenia podatku, ponieważ zgodnie z przepisami podatkowymi nie należy on do kręgu najbliższej rodziny.

Uniknięcie opłaty podatku od darowizny mieszkania członków dalszej rodziny

Jeżeli darowizna ma zostać przekazana dalszej rodzinie – rodzeństwu rodziców, dzieciom rodzeństwa, małżonkom i zstępnym pasierbów, rodzeństwu małżonków i małżonkom rodzeństwa lub innym nabywcom, którzy sprawowali opiekę nad spadkodawcą przez co najmniej dwa lata także nie zawsze trzeba płacić podatek.

 

W przypadku, gdy mieszkanie ma do 110 m² powierzchni, podatku od spadków i darowizn nie trzeba płacić. Jest tu jednak jeszcze dodatkowy warunek, który trzeba spełnić, by uniknąć opodatkowania darowizny. Otrzymujący mieszkanie w darowiźnie nie może być właścicielem innego domu bądź mieszkania lub, jeśli nim jest, powinien pozbyć się tej własności na rzecz dzieci, gminy lub Skarbu Państwa. Powinno to nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym zostało złożone zeznanie podatkowe lub zawarto umowę darowizny w formie aktu notarialnego. Dodatkowo nabywcy nie może przysługiwać spółdzielcze prawo lokatorskie do lokalu mieszkaniowego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego, prawo do domu jednorodzinnego (wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej) lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym. Jeżeli nabywcy dysponują takimi prawami powinni przekazać je dzieciom lub spółdzielni w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy darowizny w postaci aktu notarialnego lub złożenia zeznania podatkowego.

 

Nabywcy darowizny będący członkami dalszej rodziny nie powinni wynajmować mieszkania. Jeżeli są najemcami, aby uniknąć obowiązku podatkowego muszą rozwiązać umowę najmu na 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy darowizny w postaci aktu notarialnego lub złożenia zeznania podatkowego. W otrzymanym w darowiźnie lokalu nabywcy muszą zamieszkiwać i być zameldowanymi na pobyt stały przez 5 lat. W tym czasie obdarowani nie mogą sprzedać lokalu.  

Więcej na temat podatki porady prawne
Przeładuj

Jak Paula Tumala zareagowała na wieść o ciąży bliźniaczej? Taka reakcja to zupełna normalność!

zobacz 01:36