Dokumentacja
©microstocker/Fotolia

Księgowość pełna a uproszczona – różnice

Dokumentacja
©microstocker/Fotolia

Pełna księgowość to skomplikowane narzędzie, wymagające zatrudnienia obsługi księgowej. Daje jednak znacznie lepszy od księgowości uproszczonej wgląd w sytuację finansową firmy. Spółki, których przychód przekracza limit równowartości 1 200 000 euro rocznie, muszą prowadzić pełną księgowość.

Pełna księgowość: czym się charakteryzuje

Pełna księgowość to rozbudowany system ewidencjonowania wszelkich zdarzeń finansowych. Jest to narzędzie precyzyjne i skomplikowane, dlatego wiąże się zazwyczaj z koniecznością zatrudnienia obsługi księgowej, co dla mniejszych przedsiębiorstw mogłoby być uciążliwe. Podstawową funkcją pełnej księgowości jest obliczanie podatku, jednak oprócz tego daje ona znacznie więcej innych możliwości analizy sytuacji finansowej firmy. Zadaniem ksiąg handlowych jest zarówno gromadzenie informacji, jak i analizowanie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa - umożliwia bieżącą kontrolę spraw finansowych firmy. Pełna księgowość pozwala też lepsze dokonywanie prognoz na przyszłość na podstawie zdarzeń z przeszłości. Daje możliwość najefektywniejszego zarządzania przedsiębiorstwem.

 

Księgi obejmują: księgę główną, dziennik, księgi pomocnicze wraz z zestawieniem obrotów i sald oraz wykaz aktywów i pasywów. Należy odnotowywać w nich każdą transakcję – dokonaną gotówkowo i bezgotówkowo.

Uproszczona księgowość: dla kogo

Z księgowości uproszczonej mogą skorzystać osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, których przychody za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 1 200 000 euro. Jeśli w danym roku firma miała wyższe obroty konieczna jest zmiana sposobu rozliczenia na pełną księgowość, czyli tak zwane księgi handlowe.

Limit przychodów 1 200 000 euro na walutę polską przekłada się zgodnie z kursem euro ogłoszonym przez NBP na dzień 30 września. W roku 2015 limit wyniósł 5 010 600 zł. W razie osiągnięcia takich przychodów jednostki te zobowiązane są prowadzić pełną księgowość od kolejnego roku podatkowego.

Uproszczone zasady rachunkowości dotyczą również m.in. stowarzyszeń, partii politycznych, związków zawodowych, fundacji.

Uproszczona księgowość: czym się charakteryzuje

Uproszczenia polegają przede wszystkim na ograniczeniu procedur oraz zmniejszeniu ilości informacji przedstawianych w sprawozdaniach finansowych. Księgowość uproszczona obejmuje podstawowe sposoby przetwarzania danych finansowych. Główną funkcją jest obliczanie podatków. Jest to dobra opcja dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a także niewielkich firm. Uproszczona księgowość jest prosta w obsłudze i tania. Można prowadzić ją samodzielnie, co zmniejsza koszty. Nie ujawnia żadnych poufnych danych, nie stanowi więc informacji dla osób postronnych.

 

Uproszczona księgowość obejmuje przede wszystkim prowadzenie:

  • księgi przychodów i rozchodów (przy opodatkowaniu wg skali podatkowej lub podatkiem liniowym) lub
  • ewidencji przychodów (przy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych).

Zależnie od rodzaju prowadzonej działalności, przedsiębiorca może być zobligowany także do prowadzenia:

  • ewidencji środków trwałych,
  • ewidencji wyposażenia,
  • ewidencji przebiegu pojazdu,
  • rejestru VAT.

Przeładuj

Oto zwiastun wielkiego finału "The Voice Kids"! Kto otrzyma tytuł najlepszego głosu w Polsce?

zobacz 01:04