kalkulator i dokumenty
©v.poth/Fotolia

Kwota bazowa ZUS – ile wynosi i do czego służy?

kalkulator i dokumenty
©v.poth/Fotolia

Kwota bazowa ZUS ustalana jest na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzednim i obowiązuje od 1 marca danego roku. Stosuje się ją do obliczania wysokości świadczeń emerytalnych i rentowych.

Kwota bazowa ZUS: ile wynosi

Kwota bazowa wynosi 100% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, po pomniejszeniu jej o składki na ubezpieczenia społeczne. Kwotę bazową określa się corocznie i obowiązuje ona od 1 marca każdego roku kalendarzowego. Wyliczana jest na podstawie wskazanych wyżej wartości z roku poprzedniego.

 

Od 1 marca 2015 roku kwota bazowa wynosi 3308,33 zł.

 

Wysokość kwoty bazowej ogłaszana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”. Termin na ogłoszenie tego komunikatu upływa siódmego dnia roboczego lutego.

Kwota bazowa ZUS: do czego służy?

Kwota bazowa wpływa na wysokość emerytur i rent. Przy obliczaniu wysokości tych świadczeń bierze się pod uwagę kwotę bazową obowiązującą w dniu, w którym został złożony wniosek. Jeśli wniosek o emeryturę zostanie zgłoszony wcześniej, niż powstało prawo do tego świadczenia, stosuje się kwotę bazową obowiązującą wtedy, kiedy to prawo powstało.

 

Kwota bazowa wpływa na tzw. podstawę wymiaru świadczenia. Wylicza się ją poprzez przemnożenie wskaźnika wysokości podstawy wymiaru emerytury, czyli stosunku wskazanych przez wnioskodawcę zarobków do przeciętnej płacy z lat, w których zostały osiągnięte, przez kwotę bazową.

 

Kwota ta ma znaczenie również przy zmniejszeniu wysokości świadczeń z ZUS, co ma miejsce wówczas, gdy emeryt osiąga przychód z działalności gospodarczej w określonej wysokości. Jeśli przychód ten wynosi 70-130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał, to emerytura zostaje zmniejszona. Jeśli wynosi więcej niż 130% – ulega zawieszeniu. Świadczenie zmniejsza się o kwotę nadwyżki pomiędzy osiąganym przychodem a progiem zarobkowym, który określony jest jako 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Obliczając kwotę maksymalną, o jaką emerytura lub renta jest zmniejszana, mnoży się kwotę bazową przez procent, inny dla emerytur i dla rent:

  • 24% kwoty bazowej obowiązującej przy ostatniej waloryzacji w 1998 r., czyli 287,15 zł, dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 18% wskazanej wyżej kwoty bazowej, czyli 215,36 zł – dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 20,4% tej kwoty, czyli 244,08 zł, w przypadku renty rodzinnej przypadającej jednej osobie. 

Więcej na temat świadczenia porady prawne
Przeładuj

Julia Wieniawa szczerze o swoich obawach związanych z "Tańcem z gwiazdami"? "To jest najgorsze..."

zobacz 01:01