dwóch mężczyzn podających sobie ręce
©WavebreakMediaMicro/Fotolia

Od umowy zlecenia trzeba obecnie płacić składki ZUS. Taka umowa będzie więc okresem składkowym i wlicza się ona do stażu pracy istotnego dla ustalenia emerytury.

 

Czy lata przepracowane na podstawie umowy zlecenia liczą się do stażu pracy, który wpływa nie tylko na świadczenie emerytalne, ale i na inne uprawnienia pracownicze?

Umowa zlecenia a umowa o pracę

Umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną, co oznacza, że nie stosuje się do niej przepisów Prawa pracy, a więc zatrudnienie na jej podstawie nie gwarantuje przewidzianych dla umów o pracę przywilejów. Żadne aktualnie obowiązujące przepisy nie przewidują zaliczenia czasu przepracowanego na umowie zleceniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze przewidziane w Kodeksie pracy (zobacz tekst ustawy), praca na jej podstawie nie daje więc takich uprawnień jak prawo do urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego czy urlopu bezpłatnego, nie chroni tez przed zwolnieniem z pracy.

Umowa zlecenia a uprawnienia do emerytury

Okres zatrudnienia ma znaczenie również dla ustalania prawa do świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych. Umowa zlecenia aktualnie łączy się z obowiązkiem odprowadzania składek emerytalnych i rentowych, czyli trezeba od niej płacić składki na ubezpieczenia społeczne ZUS, co wynika z Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Tzw. staż ubezpieczeniowy, czyli okres składkowy według ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ma wpływ zarówno na ustalenie prawa do otrzymywania renty czy emerytury, jak również na wysokość tych świadczeń.

Czas przepracowany na zleceniu to okres składkowy

Uwzględniając wymagany do emerytury staż pracy ZUS bierze pod uwagę tzw. okresy składkowe i nieskładkowe. Do okresów składkowych zaś, zgodnie z art. 6 ustawy o emeryturach i rentach, zalicza się m. in. okres opłacania składki na ubezpieczenia społeczne. Wobec tego wykonywanie pracy w oparciu o umowę zlecenia zapewni prawo do emerytury, po osiągnięciu ustalonego wieku emerytalnego i udowodnieniu okresu ubezpieczenia.