kierownica samochodu
Image by LifetimeStock.com

Co to jest leasing i czego może dotyczyć?

kierownica samochodu
Image by LifetimeStock.com

Umowa leasingu jest jedną z cywilnoprawnych umów nazwanych, ujętych w ramy prawne w kodeksie cywilnym. Jest to rozwiązanie korzystne z tego względu, iż w niewielkim stopniu angażuje własny kapitał, jest też narzędziem optymalizacji podatkowej.

 

Leasing może dotyczyć zarówno ruchomości jak i nieruchomości.

Co to jest leasing?

Umowa leasingu jest jedną z umów cywilnoprawnych przewidzianych przez kodeks cywilny (zobacz tekst ustawy). W ramy prawne ujęta została w wyniku nowelizacji kodeksu w 2000 roku.

 

W ramach tego stosunku jedna ze stron (finansujący, leasingodawca), w zakresie działania swojego przedsiębiorstwa, przekazuje drugiej osobie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo korzystania z danej rzeczy, którą leasingodawca zobowiązał się nabyć od oznaczonego zbywcy, przez okres określony w umowie leasingu, w zamian za ustalone raty leasingowe.

 

Co to faktycznie znaczy? Leasingobiorca chce kupić np. konkretną maszynę, w ściśle określonym sklepie. Leasingodawca (finansujący) dokonuje wskazanego zakupu i przekazuje leasingobiorcy maszynę do wykorzystywania przez np. pięć lat. Leasingobiorca za korzystanie z maszyny będzie płacił finansującemu (leasingodawcy) raty.

Przejście przedmiotu leasingu na własność leasingobiorcy

Można zastrzec w umowie, że po upływie określonego terminu leasingodawca przeniesie na leasingobiorcę, bez dodatkowego świadczenia, własność rzeczy. Wówczas korzystającemu przysługuje roszczenie o przeniesienie na niego własności tej rzeczy. Oznacza to, że po upływie okresu leasingu korzystający z maszyny staje się jej właścicielem.

 

Ze względu na to, że raty leasingowe są zasadniczo wyższe niż cena za wynajem, leasingobiorca zapewnia sobie w ten sposób przejście zakupionej rzeczy na jego własność, po upływie okresu leasingu. Dzięki temu leasing staje się źródłem finansowania zakupów środków trwałych, nie tylko czasowym wynajmem.

Umowa leasingu zawsze na piśmie

Umowa leasingu dla swej ważności wymaga formy pisemnej. Leasingodawca powinien wydać leasingobiorcy przedmiot umowy w takim stanie, w jakim znajdował się on w chwili wydania mu przez określonego w umowie zbywcę. Wraz z rzeczą wydaje on korzystającemu odpis zawartej ze zbywcą umowy oraz odpisy innych dokumentów dotyczących przedmiotu, w szczególności zaś odpis dokumentu gwarancyjnego.

 

Korzystający obowiązany jest utrzymywać rzecz w należytym stanie, dokonywać jej konserwacji oraz napraw, tak, aby zachować rzecz w stanie niepogorszonym. Bez zgody finansującego nie może on oddać rzeczy do używania osobie trzeciej. W takiej sytuacji naraziłby się na możliwość wypowiedzenia umowy przez leasingodawcę. W umowie leasingu można też zastrzec, że osoba korzystająca obowiązana będzie ponosić koszty ubezpieczenia rzeczy.

Co można wziąć w leasing?

Przedmiotem leasingu może być rzecz – zarówno ruchomość, jak i nieruchomość. Według polskiego prawa cywilnego rzeczami są tylko przedmioty materialne, których cechą charakterystyczną jest wyodrębnienie ich z przyrody. Nie będą to więc kopaliny, ciecze czy gazy. Rzeczami nie są również dobra niematerialne, takie jak dobra intelektualne, prawa majątkowe czy papiery wartościowe.

Więcej na temat podatki porady prawne
Przeładuj

Julia Wieniawa szczerze o swoich obawach związanych z "Tańcem z gwiazdami"? "To jest najgorsze..."

zobacz 01:01