kobieta w biurze
Image by LifetimeStock.com

Informacje obligatoryjne i fakultatywne w świadectwie pracy

kobieta w biurze
Image by LifetimeStock.com

Świadectwo pracy powinno zawierać m.in. dane dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy i opisu zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji.

 

Przepisy prawa definiują, jakie informacje pracodawca powinien umieścić na świadectwie pracy. Pierwszym źródłem wiedzy na ten temat jest kodeks pracy (zobacz tekst ustawy), drugim rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 roku w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.

Obowiązek pracodawcy

Pracodawca zobligowany jest do niezwłocznego wydania pracownikowi świadectwa pracy w sytuacji rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Wydanie tego dokumentu nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pomiędzy stronami – pracownikiem i pracodawcą (art. 97 §1 k.p.).

Treść świadectwa pracy

Ustawodawca określa, jakie informacje muszą, a jakie mogą znaleźć się w świadectwie pracy. Dane obligatoryjne dotyczą m.in.:

  • okresu i rodzaju wykonywanej pracy oraz wymiaru czasu pracy,
  • zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji,
  • trybu i podstawy prawnej wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy,
  • wykorzystania urlopów (wypoczynkowego, bezpłatnego czy wychowawczego czy dodatkowego) oraz innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy,
  • okresu odbywania czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
  • okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
  • wzmianki na temat zajęcia wynagrodzenia (oznaczenie komornika i numer sprawy egzekucyjnej).

Pełen wykaz wymaganych w świadectwie pracy informacji można odnaleźć w we wspomnianym wyżej rozporządzeniu.

 

Informacje fakultatywne, zamieszczane na żądanie pracownika, dotyczą uzyskanych przez pracownika kwalifikacji oraz wysokości i składników wynagrodzenia.

Wniosek o sprostowanie świadectwa

Zgodnie z prawem (art. 97 § 21 k.p.) pracownik może skierować do pracodawcy wniosek o sprostowanie świadectwa. Ma na to 7 dni od momentu otrzymania świadectwa pracy.

 

W świadectwie pracy powinien się znaleźć wyłącznie określony przez ustawodawcę opis faktów, nie ma w tym dokumencie miejscy na ocenę pracownika. Warto pamiętać, że takim faktem jest także zwolnienie dyscyplinarne, o którym przyszły pracodawca może się dowiedzieć właśnie ze świadectwa pracy .

Więcej na temat rynek pracy prawo pracy
Przeładuj

Klaudia El Dursi szczerze o uczestnikach "Hotelu Paradise": "Cwaniactwo i sojusze!"

zobacz 01:47