Skarbonka na książkach
©fotofabrika/fotolia

Stypendium za osiągnięcia artystyczne dla uczniów: kto może dostać, kto przyznaje i jakie dokumenty trzeba złożyć

Skarbonka na książkach
©fotofabrika/fotolia

Stypendium artystyczne to jednorazowa kwota pieniędzy przyznawana na dany rok przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Placówka bierze pod uwagę uczestnictwo ucznia w konkursach krajowych oraz międzynarodowych. Ponadto liczą się wysokie wyniki w nauce i średnia ocen z przedmiotów artystyczno-zawodowych.

 

Informacje prawne dotyczące przyznawania stypendiów artystycznych uczniom podane są w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku w artykule 90.

Czym jest stypendium za osiągnięcia artystyczne?

Stypendium artystyczne jest określoną kwotą pieniędzy, którą nagradza się osiągnięcia ucznia w twórczej dziedzinie. Na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłaszana jest liczba stypendiów, jaka zostanie przyznana w ciągu danego roku, a także wysokość wynagrodzenia. Łączna suma, jaką może otrzymać uczeń, wynosi około 4 tysięcy złotych.

Kto może się ubiegać o stypendium artystyczne?

Według ustawy o systemie oświaty (z dnia 7 września 1991 r.) stypendium artystyczne, czyli stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przyznawane jest uczniom, którzy:

 • uczą się w szkole artystycznej, ukończyli pierwszy rok nauki i uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce,
 • są laureatami artystycznego konkursu krajowego,
 • zajęli wysokie miejsce w międzynarodowym konkursie artystycznym.

Kto przyznaje wynagrodzenie za osiągnięcia artystyczne

Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną, która będzie decydować komu zostaną przyznane pieniądze. Kandydatów zgłasza dyrektor w terminie do 15 kwietnia lub 15 września. Wręczanie stypendiów odbywa się w czerwcu (dla uczniów zgłoszonych do kwietnia) i październiku (uczniom zgłoszonym do września). Kwota stypendium wypłacana jest jednorazowo.

Formalności, jakich trzeba dopilnować, aby dostać stypendium artystyczne

Uczeń wypełnia ankietę, którą można ściągnąć ze strony internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ubiegający się o stypendium wypełnia w niej następujące informacje:

 • pełną nazwę szkoły i jej adres,
 • imię, nazwisko i wiek ucznia,
 • klasę do której uczęszcza uczeń,
 • nazwę i ocenę z przedmiotu głównego,
 • średnią ocen z przedmiotów artystyczno-zawodowych,
 • uczestnictwo (w ostatnich 2 latach) w konkursach ogólnopolskich (nazwa i zajęte miejsce),
 • konkursy międzynarodowe (z ostatnich 2 lat), ich nazwa i zajęte miejsce,
 • rok w którym uczeń otrzymał już stypendium Ministra Kultury (o ile uzyskał).

Na dokumencie musi się znaleźć pieczątka szkoły oraz czytelny podpis dyrektora.  


 
 • Zasiłek opiekuńczy na dziecko przysługuje osobie, która opiekuje się chorym dzieckiem, jeśli ze względu na opiekę nad nim nie może pracować. Zobacz warunki otrzymania!
 • Wysokość alimentów na dziecko zależy zarówno od potrzeb dziecka, jak i od możliwości zarobkowych osoby zobowiązanej do ich opłacania. Kto ma obowiązek alimentacyjny?
 • Stypendium sportowe przyznawane jest uczniom, którzy mają indywidualne osiągnięcia w sporcie minimum na szczeblu międzyszkolnym. Zobacz warunku przydzielania!

Więcej na temat dzieci prawo
Przeładuj

Basia Kurdej-Szatan zdradza, kiedy wróci do "M jak miłość"! "Znam już termin"

zobacz 00:51