Newsy

Regulamin konkursu - Wygraj modną torebkę z kolekcji Wittchen Young

REGULAMIN KONKURSU "Wygraj modną torebkę z kolekcji Wittchen Young"
 
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wygraj modną torebkę z kolekcji Wittchen Young" (dalej zwanego "Konkursem") jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000111462, numer NIP 526-00-12-586, kapitał zakładowy w całości wpłacony 2.311.320,00 zł (dalej zwana "Organizatorem").
 
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym "Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
 
1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej Fleszstyle.pl.
 
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Realizatora, sponsorów nagród i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.
 
1.6. Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu są:
 
1) 3 torebki Wittchen Young o łącznej wartości 477 złotych
 
1.7. Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej "Komisją"), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.

 
2. ZAŁOŻENIA KONKURSU
 
2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego polki.pl. Ogłoszenie o Konkursie ukaże się w dniu 20.05.2014 na stronie internetowej https://party.pl/w-sklepach/artykul,6259.html
 
2.2. Konkurs będzie trwał w dniach od 20.05.2014 do 31.05.2014
 
2.3 Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej https://party.pl/w-sklepach/artykul,6259.html nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia zbierania zgłoszeń do konkursu czyli do dnia 6.06.2014

 
3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
 
3.1.  Konkurs będzie polegać na umieszczeniu na forum tekstowej odpowiedzi na pytanie "Napiszcie nam swoje życzenia dla wyjątkowej osoby, jaką jest dla każdego z nas Mama."
 
3.2. W celu wzięcia udziału w Konkursie uczestnik powinien zarejestrować się na stronie internetowej ja.w.polki.pl i napisać we wskazanym w konkursie wątku forumowym odpowiedzi pytanie "Napiszcie nam swoje życzenia dla wyjątkowej osoby, jaką jest dla każdego z nas Mama."
 
3.3. Spośród wszystkich poprawnie przesłanych odpowiedzi na zadanie konkursowe Komisja wybierze 3 najciekawsze odpowiedzi na zadany temat. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
 
3.4. Laureatami Konkursu w liczbie 3 zostaną osoby, których odpowiedzi na zadanie konkursowe zostaną uznane przez Komisję za najciekawsze zgodnie z pkt 3.3 powyżej. Nagrody zostaną przyznane po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie w tym warunku, o którym mowa w pkt 4.3 poniżej, jeśli dotyczy.
 
3.5. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie jeden raz.
 
3.6. Uczestnik oświadcza, że jest autorem odpowiedzi na zadanie konkursowe zgłoszonej przez niego do Konkursu i, że odpowiedź na zadanie konkursowe nie narusza praw osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich, lub dóbr osobistych osób trzecich, jak również, że, w przypadku, jeżeli stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu do niej autorskie prawa majątkowe lub licencje, w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji, zgodnie z pkt 3.7 poniżej.
 
3.7. W przypadku, jeżeli odpowiedź na zadanie konkursowe stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwane dalej łącznie "Utworem"), Uczestnik niniejszym udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do Utworu, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na następującym polu eksploatacji: publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 
3.8. Uczestnik oświadcza, że odpowiedź na zadanie konkursowe jest unikalną treścią, stworzoną przez niego specjalnie w celu wzięcia udziału w Konkursie, jak również, że nie jest publikowana w innych serwisach internetowych.
 
3.9. Odpowiedzi na zadanie konkursowe nie spełniające wymogów Regulaminu będą wykluczane z Konkursu przez Organizatora.
 
3.10. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego i adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody.

 
4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD
 
4.1. Laureaci zostaną wyłonieni w wyniku przeprowadzenia procedury opisanej w punkcie 3 Regulaminu w ciągu 7 dni od daty zakończenia zbierania zgłoszeń do konkursu, czyli od dnia 6.06.2014
 
4.2. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem prywatnej wiadomości przesłanej przez Organizatora na skrzynkę forumową laureata najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozwiązania Konkursu. Laureaci zostaną poproszeni o podanie imienia i nazwiska i adresu zamieszkania poprzez wysłanie zwrotnej wiadomości do Organizatora zawierającej wyżej wymienione dane. Laureat powinien odesłać wiadomość zwrotną z podaniem imienia i nazwiska i adresu zamieszkania w terminie 7 dni od chwili otrzymania wiadomości od Organizatora.
 
4.3. W przypadku nie przekazania przez laureata, zgodnie z pkt 4.2 powyżej, imienia i nazwiska i adresu zamieszkania celem przesłania nagrody, prawo do otrzymania nagrody wygasa.
 
4.4. Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata, zgodnie z pkt 4.2, najpóźniej w terminie 28 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej.
 
4.5. W przypadku nie zgłoszenia się po nagrodę laureata i nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 7 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.
 
4.6. Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród. W odniesieniu do nagród o charakterze uprawnienia do otrzymania świadczenia (np. kupon na realizację usługi, zabiegu, zaproszenie, itp.) nagrodę stanowi kupon imienny.

 
5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 
5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 40 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. ogłoszenia listy laureatów zgodnie z pkt 2.3 powyżej, na adres Organizatora: Edipresse Polska S.A., 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19, z dopiskiem o treści: "Reklamacja – Konkurs ...".
 
5.2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.
 
5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 
5.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu.
 
5.5. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 
5.6. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji.
 
ORGANIZATOR

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Kamil i Agnieszka wrócą do siebie? Mamy komentarz!

Newsy
Regulamin konkursu Timotei

Regulamin konkursu pod nazwą 
„Wygraj 1 z 10 zestawów kosmetyków Timotei" 
 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Wygraj 1 z 10 zestawów kosmetyków Timotei” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest spółka „Edipresse Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”). 1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora jak też na stronie internetowej @http_base@uroda/artykul,5016.html 1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników. 1.6. Nagrody przeznaczone dla laureatów Konkursu to 10 zestawów kosmetyków w eleganckiej torbie (każdy zestaw zawiera 5 lakierów do włosów, 2 mgiełki do włosów i suchy szampon)  ZAŁOŻENIA KONKURSU 2.1. Konkurs będzie ogłoszony na stronie internetowej @http_base@uroda/artykul,5016.html i przeprowadzony na stronie XXXXX(forum,fotona)XXXXX. 2.2. Konkurs będzie trwał w dniach 15.10.2013 - 28.10.2013 i zostanie ogłoszony wraz z datą ukazania się ogłoszenia o Konkursie na stronie internetowej @http_base@uroda/artykul,5016.html 2.3. Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej @http_base@uroda/artykul,5016.html w terminie nie później niż 7 dni od ostatniego dnia czasu trwania Konkursu. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU: Konkurs polegać będzie na opisaniu ciekawej historii związanej ze stylizacją włosów Laureatów konkursu wybiera Komisja Konkursowa w składzie redakcji ...

Konkurs urodzinowy Party.pl, wygraj perfumy Desigual Fresh World
Newsy
Ostatni dzień konkursu urodzinowego Party.pl! Aż 10 osób wygrywa perfumy Desigual Fresh World
Ostatni dzień konkursu urodzinowego Party.pl! Aż 10 osób wygrywa perfumy Desigual Fresh World

Konkurs! Do wygrania 10 flakonów perfum Desigual Fresh World z okazji 3. urodzin Party.pl ❗😍   Jak wygrać? Napisz w komentarzu pod postem >>> TUTAJ WEŹ UDZIAŁ <<< : Jaką piosenkę dedykujesz nam z okazji urodzin i dlaczego?   Autorów najciekawszych odpowiedzi nagrodzimy perfumami   Na odpowiedzi czekamy do 14 października br.     REGULAMIN KONKURSU „urodziny party.pl”  KONKURS >>>>> TUTAJ WEŹ UDZIAŁ <<<<   POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „urodziny party.pl” (dalej zwanego „Konkursem”) i przyrzekającym nagrody w Konkursie jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000111462, NIP 526-00-12-586, kapitał zakładowy w całości wpłacony 2.311.320,00 zł (dalej zwana „Organizatorem”). 1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz pod adresem >>> TUTAJ <<< 1.4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 1.5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej: zwana „uczestnikiem”), jest związana warunkami niniejszego Regulaminu. 1.6. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie Facebook. 1.7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany ani...

Newsy
Regulamin konkursu: Eisenberg

Regulamin konkursu: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1.Organizatorem Konkursu jest spółka „Edipresse Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”). 1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.fleszstyle.pl. 1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 1.5. Użytkownik ma prawo przesłać tylko jedną wypowiedź konkursową. 1.6. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej   2. ZAŁOŻENIA KONKURSU 2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na stronie internetowej www.fleszstyle.pl 2.2. Konkurs będzie trwał w dniach 26.04.2013 - 09.05.2013 2.3. Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone na stronie www.fleszstyle.pl oraz na fanpage'u serwisu www.fleszstyle.pl na Facebooku (www.facebook.com/fleszgwiazdyistyl) w dn. 10.05.2013   3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU: 3.1. Laureatami Konkursu w liczbie 3 zostanie osoba której zgłoszenie konkursowe zostanie uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze. 3.2. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu. 3.3. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych...

Nasze akcje
Dua Lipa, Rihanna, Alessandra Ambrosio
Newsy
Te gwiazdy wiedzą jak stworzyć niezapomniane stylizacje!
Partner
Weleda
Newsy
Kosmetyki, które łączą tradycję z nowoczesnością. Poznaj je!
Partner
Zmysłowy i uwodzicielski czy delikatny i czarujący – jaki jest twój zapach?
Newsy
Ponadczasowy czy zaskakujący? Ten zapach ma jedno i drugie!
Partner
Sprawdź, jak skutecznie „cofnąć zegar” i odmłodzić spojrzenie!
Newsy
Spektakularny i jednocześnie naturalny wygląd? Sprawdź, jak odmłodzić spojrzenie!
Partner
Eva Longoria
Styl życia
Wymarzona sylwetka bez wyrzeczeń? To możliwe!
Partner
Newsy
Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil
Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor
Newsy
Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju
Partner
Newsy
Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem
Partner
Nowości
PartyExtra
Małgorzata Rozenek-Majdan uśmiechnięta
Newsy
Małgorzata Rozenek-Majdan
BZ
Julia Wieniawa w neonowej sukience na lato
Newsy
Julia Wieniawa
BZ
Katarzyna Cichopek na 59 Festiwalu w Opolu
Newsy
Katarzyna Cichopek
BZ
Klaudia El Dursi na plaży
TV-Show
Hotel Paradise
BZ
Ślub od pierwszego wejrzenia x-news
TV-Show
Ślub od pierwszego wejrzenia
BZ
Versace wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Trendy w koloryzacji włosów na wiosnę i lato 2022. Te odcienie robią mocne wrażenie
Marcelina Zielnik
Gorący trend: Dopamine dressing
Fleszstyle
Dopamine dressing to najgorętszy trend sezonu. Obłędną koszulę w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan kupisz w Sinsay za 39,99
Anna Kusiak
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Niemal identyczne kupisz w Sinsay za 35 zł
Newsy
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Podobne kupisz w Sinsay za 35 zł
Urszula Jagłowska-Jędrejek
Anna Lewandowska w swetrze za ponad tysiąc złotych
Newsy
Anna Lewandowska w modnym swetrze ponad tysiąc złotych. W Sinsay kupisz podobny za 50 złotych!
Aleksandra Skwarczyńska-Bergiel
Moda uliczna wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Najmodniejsze buty na wiosenno-letni sezon. Te modele ma w szafie każda it-girl
Marcelina Zielnik