praca

Praca to świadomy wysiłek włożony w osiągniecie zamierzonego celu. Składają się na nią czynności fizyczne i umysłowe. Dzięki pracy człowiek tworzy towary i usługi służące innym.

Więcej

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna to proces oceny i wyboru kandydata na dane stanowisko pracy. Jest kolejnym etapem procesu rekrutacji. Zwykle poprzedza ją złożenie CV i listu motywacyjnego oraz niekiedy wykonanie poleconego zadania. Przeprowadzana jest przez potencjalnego pracodawcę lub jego przedstawiciela (często jest to zawodowy rekruter). Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest zatrudnienie nowego pracownika. Podczas tego procesu podejmowana jest decyzja czy kandydat jest właściwą osobą na konkretne stanowisko, czy dopasuje się do założeń i zwyczajów panujących w firmie oraz jaki wniesie wkład w rozwój firmy.  

Więcej

Umowy

Umowa to według definicji prawa cywilnego zgodne porozumienie zawierane pomiędzy dwiema lub więcej stronami. Kontrakt ten określa wzajemne prawa i obowiązki. Sposobami zawarcia umów są: negocjacje, złożenie oferty i jej przyjęcie, aukcja i przetarg. W ramach swobody umów strony mogą umówić się o wszystko, co w obliczu prawa uznawane jest za podlegające jego uregulowaniom. Pod względem obowiązków stron umowy dzielą się na jednostronnie zobowiązujące i dwustronnie zobowiązujące.  

Więcej

Prawo pracy

Prawo pracy to gałąź prawa, która zajmuje się regulacją stosunku pracy pracownika i pracodawcy (stron stosunku pracy) oraz regulacją organizacji pracowników, pracodawców, sporów zbiorowych i układów. Normalizuje także pracownicze uczestnictwo i dialog w zbiorowych stosunkach pracy. Podstawowych aktem prawnym regulującym wzajemne prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika jest kodeks pracy.

Więcej